VARNOST IN PREVENTIVA

Zagotavljanje varnosti v šolskem okolju

Zakonodajni odlok  626/94 oz. 81/08

Upravljanje varnosti vključje sistematične ciljane aktivnosti in ukrepe, ki stremijo k doseganju ustreznega in odgovornega ravnanja navzočih oseb na vseh ravneh delovanja znotraj šolskega okolja.

Poseben poudarek je namenjen naslednjim področjem:

 1. Skrb za zdravo in varno delovno/učno okolje

V šoli mora biti vsakomur zagotavljeno varno delovno okolje in postopki ter varna uporaba delovne opreme in pripomočkov;

 1. Strokovno izobraževanje in usposabljanje osebja

Na ravni varnosti in zdravja pri delu ter splošnega  razvoja varnostne kulture se izvaja stalno izpopolnjevanje zaposlenih;

 1. Vključevanje varnostne kulture v vzgojo in izobraževanje

V okviru splošnega izobraževanja šola skrbi za posredovanje ustreznih znanj in razvijanje sposobnosti na področju varnosti in zdravja, z nenehnim prizadevanjem za izboljšanje prispeva k dvigu kulture varnosti.

Ravnatelj je odgovoren za izvedbo naslednjih postopkov spodročja zagotavljanja varnosti šolskega prostora in oseb:

 • odkrivanje nevarnosti in ocenitev tveganj, katerim je osebje izpostavljeno ali bi lahko bilo zpostavljeno v šolskem okolju;
 • priprava  dokumenta, ki vsebuje ocenitev ravni oz. stopnje tveganja in varnostnega načrta; v dokumentu se posebej navedejo tudi kriteriji uporabljeni pri ocenitvi tveganja.
 • imenovanje odgovorne osebe in referentov za varnost in preprečevanje nezgod;
 • imenovanje izvajalca medicine skladno s pravnimi predpisi in v kolikor se izkaže za potrebno;
 • imenovanje referentov za požarno varnost, evakuacijo, zagotavljanje prve pomoči in predpostavljenih za izvajanje specifičnih nalog;
 • spoštovanje zakonitosti v
  zvezi z zagotavljanjem osebne varovalne opreme in njene uporabe;
 • obveščanje in usposabljanje zaposlenih ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu, za obladovanje nevarnosti oz. varno opravljanje dela;
 • posvetovanje z delavskim zaupnikom in predhodno informiranje enotnega sindikalnega predstavništva glede spoštovanja in izvajanja predpisov in ukrepov o varnosti in zdravju pri
  delu;
 • redno posodobljanje nezgodnega registra.

Vsaka posamezna šola, ki deluje v sklopu ravnateljstva razpolaga:

 • z načrtom ukrepov v primeru izrednega stanja oziroma načrtom evakuacije iz šolske stavbe,
 • z navodili za ravnanje v primeru nevarnosti,
 • z varnosnimi znaki, ki so nameščeni na vidnih mestih.